Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (dalej AGH);

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są w sekcji „Kontakt" na stronie internetowej agh.edu.pl/uczelnia/kontakt, e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 5325;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody w celu otrzymywania drogą elektroniczną Newslettera dla studentów AGH.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy AGH. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub podmioty prowadzące wsparcie technologiczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu zaprzestania realizacji celu dla którego zostały zebrane;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę. W przypadku braku zgody lub jej cofnięcia nie będziemy mogli się z Panią/Panem kontaktować we wskazanym powyżej celu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

10. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, o których mowa w ust. 3, można dokonać przesyłając na adres e-mail ckagh@agh.edu.pl oświadczenie w tej sprawie.